... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

"سلام"....

آن سلامی که به سین،

نقش "سلامت" دارد

لام آن، "لطف و لطافت" دارد

الفش الفت بی‌پایانی است

میم آن عطر محبت دارد...


چوب معلم ار بود زمزمه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را


بعداز چند روز درگیری که در پست قبل بهش اشاره کردم امروزم رو تعطیل کردم. تعطیل که چه عرض کنم، اومدم دانشگاه که روی پروژه ام کار کنم. استاد چند تا پروژه سپرده بهم که طبق معمول ازش عقبم. اصلا کیه که از پروژه اش عقب نباشه؟


چند ساعت دیگه دوستم میاد تا برگه امتحانی بچه‌ها رو تصحیح کنیم. راستش اصلا حسش نیست.

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۲۵