... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

وقتی هندزفری تو گوشمه یعنی: گوشم پره

جمعه, ۴ دی ۱۳۹۴، ۰۶:۴۲ ب.ظ


1) Be quiet, please! or I don't want to speak!

2) خفه شو

3) خفه می‌شی یا بیام خفه ت کنم

4) گزینه 4 درست است


Kind Regards

می‌گه: چرا عصبانی هستی؟

می‌گم: عصبانی نیستم بلکه تو الکی خوشی!


تویی که بزرگترین دغدغه ت چک کردن پیشنهادهای ویژه دیجی کالا ست باید هم همیشه خوش باشی

منی که ... ولش کن

شاید پیاز داغش رو زیاد کردم

بگذریم


ﯾﮏ ﺭﻭﺯ مهندسی ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺍﻻﻍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑﺒﺮﺩ. ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺖ . مهندس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺍﻻﻍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺑﻄﺮﻑ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩ . مهندس ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺮ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ.  ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩ، ﺍﻻﻍ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺎﻣﺪ. مهندس ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﻳﺪ ﺍﻻﻍ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﻱ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﺮﺩ. ﻭﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺭﻓﺖ، ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻻﻍ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﺪ ﺍﻻﻍ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻱ ﺍﻻﻍ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻻﻍ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ. ﺑﻌﺪ مهندس ﮔﻔﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻓﯾﻌﯽ ﺑﺮﺳﺪ، ﻫﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ!!!!!!!
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۴