... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

مثل من کاش جوابت به معما نرسد

بارها گفته ام ای کاش... به اینجا نرسد


رود اگر دل به درختی بسپارد کافیست

تا بخشکد وسط راه، به دریا نرسد


هم دعا میکنم این عشق فراموش شود

هم دعا میکنم آن روز خدایا نرسد


زندگی تاب سواریست و مقصد بازی

دوست داری که به جایی برسد یا نرسد؟


چون رسوبی به غم افزود خدا روز به روز

آرزو میکنم امروز به فردا نرسد


فال حافظ که بگیرند همه میفهمند

کار عاشق فقط ای کاش به یلدا نرسد...


موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۱۰/۰۱