... ،

دارالمجانین

... ،

دارالمجانین

اگر گذرت به اینجا افتاده بهتر است بدانی که
"یه چیزت میشه"

طبقه بندی موضوعی

هر امتحانی چندش آوره

خلافش هم هیچ وقت ثابت نشده و نخواهد شد.ادامه امروزه ...

وقتی نمی دونی چی رو از کجا شروع کنی بهتره بشینی و دست رو دست بذاری تا خودش یه طوری بشه.


ادامه ادامه...

خستهامخیلیذهنمجوریهکهنمیتونمواژههاروکنارهمبچینمویهجملهدرستوحسابیبسازمکهگویایحالمباشه.
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۰۴